1. Bendrosios nuostatos

1.1. „www.domestic.lt“ (toliau – “Svetainė”) yra įsipareigojusi saugoti ir gerbti klientų (toliau – “Klientai”) privatumą. Dedame visas pastangas, kad mūsų atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – “ADTAĮ”), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – “ERĮ”) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatus, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymus.

1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Svetainės Klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

1.3. Naudodamiesi Svetaine, taip pat užsisakydami Svetainėje siūlomas prekes bei suteikdami Svetainei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai užsiregistruodamas ar pateikdamas užsakymą Svetainėje po šios politikos tekstu pažymi “varnelę”. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.

2. Susipažinkite su sąvokomis

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Svetainės Klientas, kurio asmens duomenys yra renkami Svetainės.

2.3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję ir jo paties Svetainei pateikti asmens duomenys.

2.4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, susipažinimas, naudojimas, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

2.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

2.6. Duomenų valdytojas – Greta Joskaudaitė, veikianti pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 984441, pagalba@domestic.lt.

2.7. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

2.8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

3. Kokius jūsų duomenis renkame?

3.1. Svetainė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami prekes Svetainėje arba pirkdami prekes kitu būdu: vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono Nr., duomenys, susiję su prekių ir paslaugų teikimu, pvz.: prekė, paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, prekių pristatymo vieta, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi Svetainėje ir (ar) užsakydami, pirkdami prekes Svetainėje, valdydami paslaugas.

3.2. 3.1. punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Svetainės Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ir 1 (vienus) metus nuo šio laikotarpio pabaigos, jeigu LR įstatymai nenustato ilgesnių saugojimo terminų.

3.3. Svetainė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėje, t. y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

3.4. 3.3. punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Svetainės Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

4. Duomenų tvarkymo tikslai

4.1. Svetainė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui ir administravimui, Svetainės Klientų identifikavimui Svetainės informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, prekių pristatymo tikslais, atsiskaitymų su Svetaine apskaitos tikslais, lojalumo programos administravimo tikslais, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).

5. Kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys

5.1. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

6. Jūsų turimos duomenų subjekto teisės

6.1. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (jį pateikti galite elektroniniu paštu pagalba@domestic.lt), bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę: susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys, reikalauti, kad Svetainė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu:

a. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi,

b. Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis,

c. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai,

d. kitais Reglamente nustatytais pagrindais;

reikalauti, kad Svetainė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Svetainei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz.: dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).

6.2. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/.

7. Duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

7.1. Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes Jums siųsime Svetainės naujienlaiškius el. paštu ir (arba) teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės.

7.2. Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

7.3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

8. Kam teikiame jūsų asmens duomenis?

8.1. Svetainės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotoją supažindinus su konfidencialumo ir duomenų saugumo reikalavimais.

8.2. Svetainė gali pateikti Jūsų asmens duomenis: duomenų tvarkytojams, kurie Svetainei teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Svetainės vardu ir Svetainės ar Jūsų naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu, ar kitais įstatyme specialiai numatytais atvejais įgaliotų valstybės institucijų pagrįstu reikalavimu.

8.3. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.

8.4. Informuojame, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.

8.5. Duomenų tvarkytojas (pvz.: Jūsų užsakymus pristatanti bendrovė) negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Duomenų valdytojo leidimo.

8.6. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu, ir paprastai informuojant apie tai Jus, Jūsų nurodytais kontaktais (jei esate tokius nurodę).

8.7. Jūsų asmens duomenys dėl atitinkamų paslaugų Jums teikimo (pvz.: prekių pristatymo kitose valstybėse ar pan.) gali būti teikiami į kitas valstybes (įskaitant trečiąsias valstybes), tačiau tik su Jūsų sutikimu.

9. Kokius slapukus ir kaip naudojame?

9.1. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje. Svetainėje naudojame šiuos Slapukus: www.domestic.lt svetainėje naudojami ir nuolatiniai, ir sesijos slapukai.

9.2. Slapukuose nėra jokios informacijos, kuri asmeniškai Jus identifikuoja, bet asmeninė informacija, kurią mes saugome apie Jus, gali būti susieta su informacija, saugoma ir gaunama iš slapukų. Mes galime naudoti informaciją, kurią gauname naudodami slapukus, šioms reikmėms:

• Atpažinti kompiuterį, kai lankotės mūsų Svetainėje;

• Stebėti naršymą ir įgalinti kai kurių funkcijų naudojimą mūsų Svetainėje;

• Tobulinti Svetainės patogumą;

• Išanalizuoti mūsų Svetainės naudojimą;

• Administruojant šią Svetainę;

• Suasmeninti Svetainės naudojimą.

9.3. Slapukų blokavimas. Dauguma naršyklių leidžia blokuoti slapukus. Būdai blokuoti slapukus pagal jūsų naudojamą naršyklę:

• „Internet Explorer“ galite atsisakyti visų slapukų, spustelėdami „Įrankiai“, „Interneto parinktys“, „Privatumas“ ir pasirinkę „Blokuoti visus slapukus“ naudodami slankiojančią parinktį;

• „Firefox“ galite užblokuoti visus slapukus spustelėdami „Įrankiai“, „Parinktys“ ir išvalydami langelį „Priimti slapukus iš svetainių“ laukelyje „Privatumas“.

Visų slapukų blokavimas gali turėti neigiamos įtakos daugelio tinklalapių naudojimui. Jei blokuosite slapukus, negalėsite naudoti daugelio šios Svetainės funkcijų.

9.4. Trečiųjų šalių slapukai. Naudojantis mūsų tinklalapiu, taip pat gali būti siunčiami ir trečiųjų šalių slapukai. Mes naudojame „Google Analytics“ įrankius, kad galėtume analizuoti šios Svetainės naudojimą. „Google Analytics“ įrankiai sukuria statistinę ir kitą informaciją apie Svetainės naudojimą slapukuose, kurie saugomi naudotojų kompiuteriuose. Informacija, susijusi su mūsų tinklalapiu, naudojama kurti ataskaitas apie Svetainės naudojimą.

9.5. Pakartotinės rinkodaros slapukai. „AdWords“ pakartotinės rinkodaros tikslais mes naudojame slapukus. Šie slapukai yra „Google“ teikiamos pakartotinės rinkodaros ir elgsenos taikymo paslauga, jungianti svetainę www.bttcloud.com su „AdWords“ reklamos tinklu ir „Doubleclick“ slapuku. Atsisakyti slapukų stebėjimo čia: https://adssettings.google.com/authenticated

Taip pat galite ištrinti kompiuteryje jau saugomus slapukus. Pašalinimo būdas priklauso nuo jūsų žiniatinklio naršyklės.

10. Kokias nuorodas pateikiame svetainėje?

10.1. Svetainėje bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines (prekių gamintojų puslapius, prekių priežiūros ar papildomų aprašymų instrukcijos) į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus (galimybė dalintis Svetainės turiniu socialiniuose tinkluose Facebook ir LinkedIn, Instagram taip pat YouTube). Informuojame, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Bendrovė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

11. Kaip su mumis susisiekti?

11.1. Nedvejodami kreipkitės į mus, iškilus bet kokiems klausimams dėl mūsų taikomų asmens duomenų ir privatumo apsaugos nuostatų, norėdami pasinaudoti kokiomis nors pranešime minimomis savo teisėmis, ar pateikti skundą, rašykite mums el. paštu: pagalba@domestic.lt.