1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąsias naudojimosi www.domestic.lt parduotuve internete (toliau – Parduotuvė) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi parduotuvės paslaugomis.

1.2. Parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti. Parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia Greta Joskaudaitė, veikianti pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 984441, pagalba@domestic.lt.

1.3. Pirkėjas šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis Parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis Parduotuvės paslaugomis. Naudotis Parduotuve ir joje pirkti turi teisę (a) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir (b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.4. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Parduotuvėje ir yra susipažinęs ir sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia Parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymo apmokėjimas yra priimtas.

1.6. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių Parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius Parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

1.7. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui užsisakant prekes Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui patartina su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno pirkimo metu.

1.8. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi Parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas naudojasi Parduotuve pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

1.9. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veikimą iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis Parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, gali užsiregistruoti Parduotuvės sistemoje.

2.2 Registruojant naują vartotoją ir atliekant užsakymą be prisijungimo privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis.

2.3. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje ir atliekant užsakymą be prisijungimo pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.4. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją.

2.5. Registruodamasis Pirkėjas nurodo savo elektroninį paštą ir susikuria individualius prisijungimo duomenis (slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie Parduotuvės Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (rekomenduojama slaptažodį sudaryti iš ne mažiau kaip 7 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių (Pirkėjo vardo, pavardės ir pan.) ir (arba) skaičių (pvz. gimimo datos) ir pan.) ir periodiškai jį keisti. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie Parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją telefonu ar el. paštu (pagalba@domestic.lt) arba pasikeisti prisijungimo duomenis. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie Parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis. Prisijungimo duomenų saugumas itin svarbus atsiskaitymų debetinėmis ar kreditinėmis kortelėms atveju.

2.6. Užsiregistruodamas ar atlikdamas užsakymą be prisijungimo Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis, atlikdamas užsakymą be prisijungimo ir lankydamasis Parduotuvėje.

2.7. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užpildant registracijos anketą naujienoms prenumeruoti. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.

2.8. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant Parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Pardavėjo partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gavęs įpareigojimą tą padaryti.

3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir pristatymas

3.1. Užsakomų prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis užsakymo pateikimo metu.

3.2. Minimali užsakymo suma Parduotuvėje yra 15 EUR.

3.3. Parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos Lietuvos Respublikos teritorijoje. Prekybos teritorija yra nustatyta vienašaliu Pardavėjo sprendimu. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

3.4. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės, svorio, pakuotės dydžio ir (arba) pristatymo termino.

3.5. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar www.domestic.lt pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės ar pristatyti mažesnį prekės kiekį. Tokiais atvejais Pardavėjas grąžina Pirkėjui permoką į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas.

3.6. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Parduotuvės registracijos sistemoje ar atliekant užsakymą be prisijungimo to pirkimo metu nurodytu Pirkėjo adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jeigu nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

3.7. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, pakartotinai prekės nėra siunčiamos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo mokestį. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

3.8. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

3.9. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių priėmimo iš kurjerio metu) informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente (Pardavėjo egzemplioriuje).

4. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

4.1. Parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Prekės priežiūros informacija, jei tokia reikalinga, gamintojo nurodoma ant prekės. Prekių žymėjimas atitinka LR prekių ženklinimo taisykles. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.

4.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

4.3. Tam tikroms prekių rūšims suteikiama tam tikrą laiką galiojanti prekės gamintojo arba Pardavėjo daiktų kokybės garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ir su prekėmis pateikiamose garantinėse kortelėse. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamais teisės aktais.

4.4. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. Ši nuostata netaikoma prekių išpardavimo atveju.

5. Sutarties atsisakymas, prekių keitimas ir grąžinimas

5.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius teisės aktus prekės yra priskiriamos prekių grupėmis, kurios yra www.domestic.lt nekeičiamos ir negrąžinamos. Pranešimą apie sutarties atsisakymą, prekių keitimą ar grąžinimą Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui užpildydamas elektroninę formą www.domestic.lt internetinėje parduotuvėje, skiltyje Prekių grąžinimas.

5.2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą, prekių keitimą ar grąžinimą, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta) šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.3. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5.4. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, taip pat sunkios prekės (virš 10 kg) keičiamos ar grąžinamos Pardavėjui. Visos su tuo susijusios išlaidos tenka Pardavėjui. Dėl prekių grąžinimo prašome užpildyti formą skiltyje Prekių grąžinimas ir laukti tolimesnės informacijos.

5.5. Grąžinant ar keičiant Parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo formą.

5.6. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

5.7. Už Pirkėjo grąžintas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Šios Taisyklės, nustatančios pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, yra sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.2. Visiems teisiniams santykiams, atsirandantiems šių Taisyklių pagrindu, taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

6.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, pagal Pardavėjo registruotą buveinę.

6.4. Elektroninė nuoroda į Elektroninio ginčų sprendimo platformą: http://ec.europa.eu/odr/

6.5. Griežtai draudžiama be parduotuvės raštiško leidimo ar sutikimo kopijuoti bei platinti www.domestic.lt esančią informaciją ir vaizdinę medžiagą.